Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatAVANCERET  SAMTALETEKNIK  OG
SUPERVISION


5-dages DSE-grundkursus (trin 3)

41/09   5-9/10

Kurset er en overbygning på kurset "Videre med samtaleteknik og su-
pervision" (trin 2), hvor den på trin 2 erhvervede viden og erfaring ud-
bygges og videreudvikles. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne
aktuelle problemer og konflikter. Deltagerne opøves i på den mest effek-
tive måde at stå til rådighed for hinanden som solidariske hjælpere i en
gensidig erkendelsesproces (supervision på kollegialt niveau). Vægten i
samtaletræningen lægges på enkelhed, relevans og virkningsfuldhed i
udtryk, på kreativitet og fleksibilitet, og på maksimal udnyttelse af giv-
ne ressourcer (tidsmæssige rammer, de impliceredes forudsætninger og
aktuelle parathed m.v.). Kurset vil præsentere nye metodiske synsvink-
ler, hvor det er relevant.


 

 Tilbage