Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatFAMILIEBEHANDLING  OG  FAMILIEARBEJDE


5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

42/09   12-16/10

Arbejde med fx vanskelige børn og unge har alle muligheder for at slå 
fejl, hvis man behandler den pågældende løsrevet fra sin familiemæs-
sige sammen hæng. Medarbejdere med indsigt i familiebehandling kan 
hjælpe en familie til  en bedre indbyrdes kommunikation, så familien 
bliver et hjemsted, hvor den  enkelte får støtte og udfordring til at ud-
vikle sig i overensstemmelse med  sine personlige muligheder. Gennem-
gang af de herhjemme mest anvendte  familiebehandlingsmetoder, fx 
strukturel, systemisk og oplevelsesorienteret  familiebehandling. Video-
analyse af familiebehandlingsforløb. En kendt familieterapeut har udtalt,
at hvor godt en given behandlingsteknik end virker, vil  den altid være 
mere effektiv i en familieterapeutisk sammenhæng.


 

 Tilbage