Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatTERAPEUTISK  KOMMUNIKATION


3-dages DSE-grundkursus (trin 1)

19/09   4-6/5

Hvad er det, der virker, når terapeutisk kommunikation lykkes og ople-
ves som befriende og styrkende? Hvordan bliver man bedre til at forstå,
hvad der rører sig i andre mennesker og hjælpe effektivt, hvis nogen be-
der om hjælp med personlige problemer? Forskelle og ligheder i forskel-
lige terapeutiske metoders virkemåde gennemgås og afprøves i samtale-
og vejledningssituationer. Hvordan kan elementer fra forskellige meto-
der kombineres i praktisk arbejde? Kurset forholder sig åbent til de man-
ge metoder og behandlingssystemer, der findes, og understøtter at delta-
gerne gør deres egne erfaringer.


 

 Tilbage