Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatVIDERE  MED  SAMTALETEKNIK  OG
SUPERVISION


5-dages DSE-grundkursus (trin 2)

24/09   8-12/6
47/09   16-20/11


Fortsættelseskursus for samtlige DSE's grundkurser. BEMÆRK:
Søges dette kursus sammen med et grundkursus, opnås der be-
tragtelig rabat ved bindende tilmelding.
Vægten lægges på prakti-
ske øvelsessituationer med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.
På alle DSE's grundkurser introduceres en fælles metodisk begrebsram-
me, kendetegnet af fx procesorientering, tværfaglighed og ligeværd.
Denne basisviden forudsættes kendt, så man hurtigt kan gå igang med
intensive praktiske øvelsessituationer, hvor problemer og konflikter fra
deltagernes egen hverdag tages op. Genopfriskning og uddybning af den
teori, der er præsenteret på grundkursus. Træning i kollegial supervision.
Videoanalyse af samtaleforløb. Vægten lægges på at udvikle indlevelse
og intuition og på at bruge de indlærte metoder på en fleksibel, kreativ
og effektiv måde, som tilgodeser virkelighedens kompleksitet. Nye me-
todiske indfaldsvinkler præsenteres, hvor det er aktuelt.


 

 Tilbage