Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat
   

TERAPEUTISK  KOMMUNIKATION

3-dages DSE-grundkursus (trin 1)

19/09   4-6/5

Hvad er det, der virker, når terapeutisk kommunikation lykkes og ople-
ves som befriende og styrkende? Hvordan bliver man bedre til at forstå,
hvad der rører sig i andre mennesker og hjælpe effektivt, hvis nogen be-
der om hjælp med personlige problemer? Forskelle og ligheder i forskel-
lige terapeutiske metoders virkemåde gennemgås og afprøves i samtale-
og vejledningssituationer. Hvordan kan elementer fra forskellige meto-
der kombineres i praktisk arbejde? Kurset forholder sig åbent til de man-
ge metoder og behandlingssystemer, der findes, og understøtter at delta-
gerne gør deres egne erfaringer.


DEN  PERSONLIGE  SAMTALE

3-dages DSE-grundkursus (trin 1)

16/09   15-17/4
23/09   3-5/6
37/09   9-11/9

Enhver der beskæftiger sig med mennesker, vil komme ud for at skulle
tale med kolleger, klienter, forældre m.v. om spørgsmål af personlig ka-
rakter. Formålet er her at lære deltagerne metode og teknik, så de pro-
fessionelt føler sig bedre rustede og mere sikre, når de skal tale med an-
dre om personlige spørgsmål. Hvordan stimulerer man et andet menne-
ske til at lette sit hjerte og tale frit, også om vanskelige problemer? Alle
kan blive bedre til at støtte klienter, patienter og kolleger på et mere per-
sonligt plan, og herigennem både hjælpe de pågældende og gøre sit eget
arbejde mere meningsfyldt.


SAMTALEN  SOM  VÆRKTØJ
I  BOFÆLLESSKABET

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

17/09   20-24/4
43/09   19-23/10

Kurset sigter mod at give medarbejdere i mindre bo- og behandlings-
enheder redskaber til at klare de særlige udfordringer, arbejdet stiller
her. Ansvarsbyrden kan føles meget stor, når man står alene med ar-
bejdet i den lille gruppe, og oplevelsen af faglig utilstrækkelighed mel-
der sig lettere, når man ikke har lejlighed til at tale med kolleger om de
vanskeligheder, der altid vil kunne opstå. Hvordan kan arbejdet i bo-
fællesskabet blive stimulerende og udviklende for både medarbejder
og beboer? Hvordan kan en mere bevidst forståelse af samtalens be-
tydning og muligheder forbedre kvaliteten af samværet? Konstruktiv
konfliktløsning. Kollegial supervision i bofællesskabet.


FAMILIEBEHANDLING  OG  FAMILIEARBEJDE

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

42/09   12-16/10

Arbejde med fx vanskelige børn og unge har alle muligheder for at slå
fejl, hvis man behandler den pågældende løsrevet fra sin familiemæs-
sige sammenhæng. Medarbejdere med indsigt i familiebehandling kan
hjælpe en familie til en bedre indbyrdes kommunikation, så familien
bliver et hjemsted, hvor den enkelte får støtte og udfordring til at ud-
vikle sig i overensstemmelse med sine personlige muligheder. Gennem-
gang af de herhjemme mest anvendte familiebehandlingsmetoder, fx
strukturel, systemisk og oplevelsesorienteret familiebehandling. Video-
analyse af familiebehandlingsforløb. En kendt familieterapeut har udtalt,
at hvor godt en given behandlingsteknik end virker, vil den altid være
mere effektiv i en familieterapeutisk sammenhæng.


KOMMUNIKATION  OG  KONFLIKTLØSNING

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

18/09   27/4-1/5
22/09   25-29/5
39/09   21-25/9
46/09   9-13/11

For at udvikle os i et samspil med andre må vi kunne udtrykke vore
ønsker og behov, så vi bliver forstået. Livsudfoldelse forudsætter derfor
kommunikation, mens uhensigtsmæssig kommunikation begrænser vore
livsmuligheder. Kurset sigter ikke mindst på en forståelse af kommuni-
kationens betydning i behandlingsarbejdet, såvel i forhold til klienten
som til andre medarbejdere. Mange arbejdspladser er præget af konflik-
ter, som kunne være løst på en mere tilfredsstillende måde. Kursets for-
mål er at opnå en forståelse af de positive muligheder, der ligger i en-
hver konflikt, og vise hvordan konflikter kan løses på en konstruktiv
måde, som begge parter finder rigtig. Uenighed opfattes her som en
ressource, der kan give grundlag for vækst og nyorientering for alle
implicerede.


VEJLEDNINGSMETODER  OG  SAMTALETEKNIK

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

45/09   2-6/11

Kurset sigter mod at give deltagerne færdigheder i gennem samtaler at
støtte og vejlede andre mennesker, fx klienter og kolleger, med henblik
på en forbedring af såvel behandlingsarbejde som arbejdsklima. Kurset
søges typisk af medarbejdere, som på egen hånd arbejder med rådgiv-
ning og vejledning af enkeltpersoner. Gennemgang af grundlæggende
principper for vejledning og samtaleteknik. Videoanalyse af samtalefor-
løb. Hvordan opbygges motivation og tillid i samtalesituationen? Samta-
lens dialektik. Aktiv lytning. Konfrontation og konfliktløsningsmetoder.
Nonverbal kommunikation i samtalesituationen. Hvordan taler man med
mennesker der befinder sig i krise?


PERSONLIG  FORNYELSE  I
BEHANDLINGSARBEJDE

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

40/09   28/9-2/10

I en tid med nedskæringer i social- og sundhedssektoren, hvor opga-
verne samtidigt bliver tungere, øges risikoen for psykisk nedslidning.
Kursets formål er at blive bevidst om de psykologiske mekanismer bag
fx stress og udbrændthed, og at fremme en udvikling, hvor arbejdet bli-
ver en glæde i stedet for en plage. Hvordan løser man konflikter uden
at efterlade sår og skrammer? Ressourceknaphed: en udfordring til fan-
tasien. Vanskeligheder i arbejdet: en chance for indsigt og udvikling.
Personlige kriser: en lejlighed til omstilling og fornyelse. Kreativ pro-
blemløsning. Hvordan deler en medarbejdergruppe sine problemer på
en konstruktiv og solidarisk måde? Personaleudvikling gennem super-
vision. Hvordan undgår lederen isolering? Betydningen af tilhørsforhold
i en gruppe med mangesidede ressourcer. Hvordan fremmes en velvillig
arbejdsatmosfære?


SUPERVISION  OG  KOLLEGIAL  VEJLEDNING

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

14/09   30/3-3/4
20/09   11-15/5
38/09   14-18/9
44/09   26-30/10

I supervision arbejder man bevidst og metodisk med de konflikter og
problemer, man møder i det daglige arbejde. Kollegial supervision, som
DSE var først med at introducere, har til formål at fremme en produktiv
supervisionskultur, hvor kolleger på en professionel måde kan støtte hin-
anden og i fællesskab udvikle sig gennem en bevidst bearbejdning af
personlige erfaringer. Centrale temaer vil fx være: Forsvarsholdninger
og hvordan disse udnyttes og overvindes på en positiv måde, hvordan
opbygges motivation, hvem har ansvaret for behandlingsforløbet, kon-
flikter mellem kontrollerende og vejledende rolle, individuel supervision
kontra supervision i gruppe m.v.. I frontliniearbejde, hvor man ikke kan
trække på andres erfaringer, er supervision en indlysende nødvendighed,
men også i alle andre behandlingsmæssige sammenhænge burde super-
vision være en selvfølge.


KONFLIKTLØSNING  OG  FORHANDLING

5-dages DSE-grundkursus (trin 1)

48/09   23-27/11

Vi er forskellige, og derfor er interessemodsætninger en helt naturlig del
af vores liv, som får fylde og rigdom, når vi løser vore uoverensstemmel-
ser med andre på en konstruktiv måde, hvor begge parters væsentlige
interesser tilkendegives og tilgodeses. Forudsætningen for et vellykket
forhandlingsresultat, som begge parter kan sige ubetinget ja til, er, at du
kan sætte dig i din modparts sted og respekterer hans interesser og hans
person. Kursets procesorienterede arbejdsform tilbyder en række gen-
veje til at forstå, hvad der rører sig i din modpart, hvad han kan gå ind
for, og hvad han måske uudsagt har forbehold over for. Vellykkede for-
handlin ger bringer mennesker nærmere til hinanden og er grundlaget for
tillid, imødekommenhed og varige relationer.


VIDERE  MED  SAMTALETEKNIK  OG
SUPERVISION

5-dages DSE-fortsættelseskursus (trin 2)

24/09   8-12/6
47/09   16-20/11

Fortsættelseskursus for samtlige DSE's grundkurser. BEMÆRK:
Søges dette kursus sammen med et grundkursus, opnås der be-
tragtelig rabat ved bindende tilmelding.
Vægten lægges på prakti-
ske øvelsessituationer med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.
På alle DSE s grundkurser introduceres en fælles metodisk begrebsram-
me, kendetegnet af fx procesorientering, tværfaglighed og ligeværd.
Denne basisviden forudsættes kendt, så man hurtigt kan gå igang med
intensive praktiske øvelsessituationer, hvor problemer og konflikter fra
deltagernes egen hverdag tages op. Genopfriskning og uddybning af den
teori, der er præsenteret på grundkursus. Træning i kollegial supervision.
Videoanalyse af samtaleforløb. Vægten lægges på at udvikle indlevelse
og intuition og på at bruge de indlærte metoder på en fleksibel, kreativ
og effektiv måde, som tilgodeser virkelighedens kompleksitet. Nye me-
todiske indfaldsvinkler præsenteres, hvor det er aktuelt.


AVANCERET  SAMTALETEKNIK  OG
SUPERVISION

5-dages DSE-fortsættelseskursus (trin 3)

41/09   5-9/10

Kurset er en overbygning på kurset "Videre med samtaleteknik og su-
pervision" (trin 2), hvor den på trin 2 erhvervede viden og erfaring ud-
bygges og videreudvikles. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne
aktuelle problemer og konflikter. Deltagerne opøves i på den mest effek-
tive måde at stå til rådighed for hinanden som solidariske hjælpere i en
gensidig erkendelsesproces (supervision på kollegialt niveau). Vægten i
samtaletræningen lægges på enkelhed, relevans og virkningsfuldhed i
udtryk, på kreativitet og fleksibilitet, og på maksimal udnyttelse af giv-
ne ressourcer (tidsmæssige rammer, de impliceredes forudsætninger og
aktuelle parathed m.v.). Kurset vil præsentere nye metodiske synsvink-
ler, hvor det er relevant.