Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat
Den procesorienterede arbejdsform er beskrevet udførligt i artiklen "Om
den procesorienterede arbejdsform", som du kan få frem ved at klikke på
tekstlinien herunder. Artiklen læses af deltagerne i DSE's kurser ca. 10
dage før kursus, og et af formålene er at vække og skærpe deltagernes
interesse for det, der skal foregå på kursus.

Artiklen giver en række garantier for deltagernes personlige sikkerhed på
kursus, som for mange vil gøre det lettere at investere sig selv personligt
og prøve noget nyt, og dermed få et større udbytte af kurset. På den an-
den side udtrykker artiklen også en forventning om nogle seriøse og in-
tensive arbejdsdage, hvor man bestemt ikke holder ferie.

Det er usædvanligt, at kurser med vægten lagt på personlig udvikling
deklareres så grundigt og utvetydigt med hensyn til form og forløb, som
DSE gør det med denne artikel. Beklageligvis, må man sige, for desværre
udbydes der useriøse kurser, hvor deltagerne ikke har et klart billede af,
om gruppepres fx er acceptabelt, og om det kan forlanges at man er mere
åben, end man bryder sig om. Resultatet af inkompetent kursusledelse
kan her være smertefulde og kaotiske kursusoplevelser, som fra enhver
synsvinkel må anses for urimelige.

Meget forståeligt har forvaltninger m.v. derfor foretrukket "sikre" kurser, 
d.v.s. neutrale kurser om upersonlige temaer, hvad der imidlertid har vist
sig utilfredsstillende for mange deltagere, som oplevede den herpå an-
vendte tid som mere eller mindre spildt, når spørgsmålet om at bruge sin 
egen person som arbejdsredskab var meget vigtigere at beskæftige sig 
med. Giver din personlige kommunikationsstil dig fx  problemer i det dag-
lige arbejde, er det nok ikke et kursus i vagtskemalægning, du vil finde 
mest interessant og have størst udbytte af.

DSE er enestående ved for meget længe siden at have gjort op med det
dilemma, at meningsfulde kurser skal kunne engagere deltageren i tema-
er, han personligt kan vise sig stærkt berørt af, samtidigt med, at der ikke
gås på kompromis med det ubetingede krav om, at deltagerne ikke må
lide overlast. DSE beskæftiger sig her ikke med fx coaching og såkaldte
selvudviklingssamtaler, som i deres natur kan være grænseoverskridende,
ubarmhjertige og ydmygende, ikke mindst hvis deltagelse heri er tvungen.

Hvordan sikkerhed og personligt engagement her kan gå hånd i hånd
fremgår af artiklen "Om den procesorienterede arbejdsform", som i de-
tailler beskriver og regulerer det forhold, der på et DSE-kursus er mel-
lem den gennemgående kursusleder og deltagerne. Artiklen omtaler de
forventninger, deltagere og kursusleder med rette kan have til hinanden,
fx at man som deltager gennem hele kurset er frit stillet til at vælge, om
man i en given sammenhæng vil være åben og personlig eller mere tilba-
geholdende.

Artiklen giver også kursuslederen en række rettigheder. Han kan ikke
tvinge deltageren til noget, men han kan med rette forvente, at deltage-
ren i egen interesse og efter bedste evne vil investere sig selv personligt
inden for rammerne af den procesorienterede arbejdsform og fx ikke
systematisk modarbejder denne: han har jo selv i fuld frihed valgt netop
dette kursus.

Artiklen bliver hermed en væsentlig del af aftalegrundlaget og en afgø-
rende løftestang for det samarbejde mellem deltagere og kursusleder,
som er forudsætningen for et godt og udbytterigt kursus.


 

  Klik her for at læse "Om den procesorienterede arbejdsform"