Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat

Postadresse: Brøndsteds Alle 7,4,tv, 1803 Frederiksberg C

Kursussekretariatets telefon: 70 20 20 55
(mandag-onsdag-fredag 0930-1130)

Bankkonto: Danske Bank, reg.nr. 0440, konto 9440232
Girokonto: 9 44 02 32

Bestyrelsesformand: Niels Stiil, mail: stiil.art@get2net.dk
Regnskabsfører: Revisor Robert Nielsen, mail: robert@bechnielsen.dk

 Den Sociale Efteruddannelsesfond (DSE) er en selvejende institution, stiftet 

som en erhvervsdrivende fond i 1984, på baggrund af at en række statslige 

tilskud til efteruddannelsesvirksomhed dengang faldt bort, hvad der medførte 

et stort behov for prisgunstige kurser af høj kvalitet for medarbejdere i social-,

sundheds- og undervisningssektoren. DSE har her skabt sig en niche, hvor 

man på mange utraditionelle måder søger at opnå disse formål, bl.a. ved at

begrænse administrationsomkostningerne.

Ifølge sine vedtægter arbejder Den sociale Efteruddannelsesfond for,at den
bedste og mest aktuelle viden i bredest mulige omfang gøres tilgængelig for
behandlingsverdenen, på tværs af etablerede faggrænser, og på en måde som
modvirker unødig ekspertdominans. I forbindelse med sin virksomhed vil DSE
støtte initiativer, som fremmer den enkeltes oplevelse af selvværd, gennem
indflydelse på og ansvar for sin egen livssituation, det være sig i familien, på
arbejdspladsen og i behandlingslivet.

I praksis sker dette bl.a. ved gennemførelsen af efteruddannelseskurser med
vægten lagt på høj kursuskvalitet, tværfaglighed, procesorientering og menne-
skers ligeværd. DSE er åben for forslag og idéer til aktiviteter og nye kursus-
temaer, som er i overensstemmelse med denne målsætning, og samarbejder
her gerne med personer og grupper, som på et konkret grundlag ønsker at gå
nye og bedre veje inden for det arbejde, der foregår i social-, sundheds- og ud-
dannelsessektoren.

DSE havde under sin opbygning som kursusvirksomhed først Dansk Psyko-
logforening og senere Ergoterapeutforeningen som midlertidige samarbejds-
partnere, men stod fra og med 1987 helt på egne ben. DSE ledes af en besty-
relse hvis flertal skal have tilhørsforhold til social- og sundhedssektoren. Den
praktiske gennemførelse af kurserne foregår i et samarbejde mellem kursus-
sekretariat, kursusleder og regnskabsfører. DSE etablerede i oktober 1990 
eget kursuscenter på ejendommen "Vesterlien", som ligger i naturskønt om-
råde ved Fosdalen mellem Tranum og Slettestrand i Vendsyssel.

Vesterlien Kursuscenter blev bygget i løbet af 1990 og er et moderne og i 
særklasse velindrettet og velbeliggende kursussted. Der er 18 komfortable 
senge fordelt på 3 lejligheder, hver med 3 værelser og toilet på 1. sal, mens 
der i stueetagen er badeværelse og opholdsstue med spisekøkken. I en til-
stødende fløj af ejendommen findes en stor, lys, attraktiv mødesal, videorum,
samt kursuskøkken med tilhørende spisestue. I det omfang kursuscentret 
ikke anvendes af DSE (fx i weekender), kan kursuslokaliteterne udlejes til 
andre kursusarrangører, dog ikke til fx lejrskole. Tal i givet fald med DSE's kursussekretariat på 70 20 20 55, som gerne giver yderligere oplysninger om 
ledige perioder, priser, forskellige muligheder for forplejning, m.v..

Ud over de offentligt udbudte åbne kurser kan DSE tilbyde at arrangere rekvi-
rerede lokale kurser og supervision for institutioner, forvaltninger, medarbejder-
grupper og andre, som måtte være interesserede. Et eller flere kortere kurser
(fx i en weekend), hvor en samlet medarbejdergruppe deltager, kan her, ud 
over det rent faglige udbytte, hjælpe til at forbedre den gensidige forståelse 
medarbejderne imellem, og give dem metoder til at løse problemer og konflik-
ter på en mere tilfredsstillende måde. DSE har kendskab til og kontakt med
velegnede kursussteder i forskellige prislag rundt omkring i landet. Er Vester-
lien Kursuscenter ledigt, kan sådanne kurser også finde sted her. Henvendel-
se herom til DSE's kursussekretariat, eller eventuelt direkte til DSE's kursus-
leder, cand. psych. Martin Løkken på telefon 33 31 12 26 eller 98 21 74 55.

Om DSE's kursusleder, Martin Løkken: ML har i mange år arbejdet ved Dan-
marks Radio TV som ansvarlig for bl.a. planlægning og realisering af intern
uddannelse for ca. 2000 medarbejdere. Var efter afsluttet uddannelse til cand.
psych. ansat ved Psykiatrisk Hospital Nordvang, bl.a. beskæftiget med perso-
naletræning i gruppebehandlingsmetoder. Omfattende free lance kursusvirk-
somhed for behandlingsinstitutioner m.v. inden for social- og sundhedssekto-
ren, socialhøjskoler, universiteter, hospitaler, Socialpædagogisk Højskole m.v.. 
Martin Løkken har haft mange kurser i Sverige, og var i nogle år tilknyttet den
svenske uddannelse i klinisk hypnose. Tilbagevendende kurser på Island. 
3-års uddannelse hos Walter Kempler, M.D., som familieterapeut og som un-
derviser og supervisor i familieterapi.