Forside
Kursusoversigt 
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariatDen Sociale Efteruddannelsesfond er oprettet i 1984 med det formål at tilbyde
prisgunstige efteruddannelseskurser af høj kvalitet, som alle medarbejdere i
social- og sundhedssektoren kan have glæde og udbytte af. DSE har formået at
holde lave kursuspriser bl.a. ved at begrænse sine administrationsomkostninger.

Kurserne finder sted på DSE's nybyggede og moderne kursuscenter, Vesterlien,
som ligger i de fredede og 70 meter høje Lien Bakker, hvorfra der er milevid ud-
sigt over Vesterhavet og Jammerbugten. Lien Bakker omfatter den 25 tdl store
Dybdal Naturpark (som er en del af Vesterlien) og det landskendte naturparadis
Fosdalen. Såfremt deltagere ønsker at ankomme til Vesterlien aftenen før og
nyde de enestående naturomgivelser, inden kurset begynder, vil dette normalt
kunne aftales (se tilmeldingsreglerne).

DSE's kurser adskiller sig fra andre efteruddannelseskurser ved at være tvær-
faglige og procesorienterede, d.v.s. intensive, meningsfulde, personligt udvik-
lende og fagligt udfordrende på et professionelt niveau. Hensigten er at gøre del-
tagerne bedre til at opfatte, hvad der foregår i samspillet mellem mennesker,
som det udfolder sig her-og-nu, og at udvikle indlevelse og intuition. Omdrej-
ningspunkt for arbejdet hermed er samspilssituationer, der enten tilrettelægges
eller spontant opstår under kurset.

Forskelle i synspunkter og opfattelse mellem deltagerne bliver her interessan-
te og værdifulde for kursusforløbet, når disse personlige forskelle kommer frem
og får ord. En fælles analyse og samtale i gruppen (procesanalyse), hvor man
går i dybden med forløbet af sådanne situationer, giver bl.a. deltagerne indsigt i,
hvordan konflikter opstår og løses. Kurserne adskiller sig herved fra traditionelle
kurser, som har et håndfast og mere afgrænset emne, men ikke forudsætter
samme grad af personlig investering og interesse fra deltagerens side.

Udbyttet af et procesorienteret kursus afhænger af, om deltageren er villig til
at vise lidt af sig selv, give sin mening tilkende, og lade sin stemme høre i de
fælles samtaler og diskussioner, på lige fod med de øvrige deltagere. Er man
indstillet herpå, har man som deltager mulighed for, uafhængigt af uddannelses-
baggrund, at tage værdifulde erfaringer med hjem, som et traditionelt kursus 
ikke kan give.

Procesorienterede kurser henvender sig derfor ikke blot til behandlingsmed-
arbejdere, men til alle som på et professionelt grundlag har med mennesker
gøre. Sigtet med kurserne er at opnå indsigt og færdigheder, som umiddelbart
kan bruges i det daglige arbejde, men det er en almindelig erfaring for delta-
gerne, at kursusudbyttet går langt ud over det snævert faglige.

Kurserne er opdelt i 3 niveauer: trin 1 (grundkurser) og trin 2 og 3 (fortsættel-
seskurser for samtlige grundkurser). På alle grundkurser introduceres en fæl-
les og sammenhængende metodisk begrebsramme (med temaer som samtale-
teknik, kommunikation og konfliktløsning), som for mange vil være anderledes
end den måde, man er vant til at tænke på. På dette gennemgående funda-
ment udfoldes arbejdet på det enkelte kursus.

Grundkurserne er selvstændige enheder, men det anbefales alligevel kraftigt 
at søge både grundkursus og fortsættelseskursus. Grundkurserne tjener til at 
introducere og afprøve nye metoder og synsvinkler, og på 5 dage kan man nå
langt. Sigtet med fortsættelseskurserne er at opnå færdigheder i at bruge de 
nye metoder, så det falder let og naturligt at bruge dem. Vejen hertil er intensiv træning af metoderne i virkelighedsnære sammenhænge. DSE understøtter, at
ansøgerne deltager i både grundkursus og fortsættelseskursus, ved at tilbyde 
en fordelagtig særpris, hvis man søger begge kurser under eet.

Med Vesterlien som et suverænt velegnet og attraktivt kursuscenter har DSE
ideelle muligheder for at udvikle sine kurser i overensstemmelse med målsæt-
ningen om høj kvalitet, moderat pris og tværfaglighed. Forplejningen spiller her
en større rolle for et vellykket kursus, end mange antager. Kosten, som delta-
gerne tilbydes på Vesterlien, er derfor nutidig, det vil sige grov, grøn, velsma-
gende og varieret.

Et grundlæggende element i alle kurserne er den personlige samtale, hvor del-
tagerne opøves i at engagere sig i en dialog, hvor et andet menneske kommer
i centrum og får lejlighed til at give udtryk for sig selv. I alle 5-dageskurserne
indgår desuden et gruppepsykologisk element, hvor man helt bevidst arbejder
med gruppens særlige muligheder. Deltagerne får herved indsigt i, hvordan
grupper fungerer, og hvordan et godt miljø i gruppen kan udvikles.

Kurser af denne intensive type har erfaringsmæssigt et forløb, der forudsætter
"fuldt kursusformat", d.v.s. omkring 5 dage i internat, for at sikre det størst 
mulige udbytte, når de mange temaer, der typisk vil komme op, skal kunne
gennemarbejdes. Sådanne kurser må nødvendigvis bygge på interesse, frivillig-
hed og selvinvestering fra deltagernes side, og har en naturlig udviklingsrytme,
som ikke bare kan forceres, når alle deltagere skal respekteres som de perso-
ner, de er, og ud fra deres egne forudsætninger. Det er i denne forbindelse en
selvfølgelighed, at den gennemgående kursusleder har en solid gruppepsyko-
logisk og psykoterapeutisk uddannelses- og erfaringsbaggrund.

Et væsentligt formål med procesorienterede kurser er at kunne omgås andre
mennesker på en mere konstruktiv og utvungen måde, og DSE's kurser søges
derfor af alle faggrupper inden for social- og sundhedssektoren. Spørger man,
hvem DSE's kurser har interesse for, og læser det udvalg af kursusvurderinger,
der findes på DSE's hjemmeside (og i DSE's kursusprogram), vil man kunne 
se udsagn som "Alle og enhver!", "Alle - der vil investere i kvaliteten af det personlige samvær." og "Alle, uanset alder, stilling, fag!".

På DSE's kurser møder man derfor mennesker og synspunkter, der er lige så
forskellige som dem, man møder i det virkelige liv, og som man her får lejlig-
hed til at komme på tæt hold af. Det er netop det, der er med til at gøre kur-
serne inspirerende og meningsfulde. Tværfagligheden vurderes da også meget
højt i evalueringerne og som noget, der medvirker til at nedbryde skel og for-
domme.

Ikke uventet har DSE's kurser i stort omfang været søgt af medarbejdere fra
institutioner m.v., som går nye og utraditionelle veje. DSE's kurser har vist sig
at være interessante ikke mindst for medarbejdere og arbejdspladser, som står
i en forandringsproces. Man foretrækker her ofte at sende flere medarbejdere
afsted på samme kursus, eller man beder DSE om at arrangere et rekvireret
kursus, som efter nærmere aftale kan finde sted på hverdage eller over en eller
flere weekender.

Et rekvireret kursus kan bygge på elementer hentet fra DSE's åbne kurser og
kan herudover tilpasses deltagergruppens særlige behov og interesser. Tilbage-
vendende temaer har her været kommunikation og konfliktløsning, samtale-
teknik og supervision, ændringsstrategier m.v..

Kursusstedet kan være lokalt, eller Vesterlien kan tilbydes som et komfortabelt
og tiltalende kursussted på fordelagtige vilkår, idet der her kan afholdes kurser
med indtil ca. 35 deltagere. Tal i givet fald med DSE's kursussekretariat herom.
Referencer gives gerne til institutioner m.v., som DSE har arrangeret rekvirerede
kurser for.

Den Sociale Efteruddannelsesfond er interesseret i snarest muligt at modtage
forespørgsler og tilmeldinger til kurserne i 2009. Læs reglerne for tilmelding,
som er vigtige at læse, hvis du er interesseret i at deltage. Bemærk at kursus-
afgiften normalt skal være indbetalt senest 4 uger før kursusstart.