Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat
 OM  DSE's  REKVIREREDE  KURSER


DSE arrangerer på opfording af institutioner, forvaltninger m.v. rekvirerede
kurser. Gennemgående temaer har her fx været kommunikation og konflikt-
løsning, supervision og samtaleteknik, ændringstrategier m.v.. Både velfunge-
rende medarbejdergrupper og arbejdspladser med tunge konflikter og dårligt
arbejdsmiljø vil kunne profitere af procesorienterede kurser, men der stilles
her visse minimumskrav til kursusvarighed, kursusfaciliteter m.v. og til delta-
gergruppens motivation.

DSE har stor erfaring i at løse de hermed forbundne problemer. En passende
minimumsramme for et rekvireret kursus vil være en weekend eller 3 hverdage
(ca. 24 timer ialt), fortrinsvis i internat.

Det vil sædvanligvis være en stor fordel, hvis det i aftalen også indgår at gen-
nemføre et opfølgningskursus efter en periode, hvor deltagergruppen har op-
samlet erfaringer i praksis.

Klik herunder, hvis du vil vide noget om DSE's åbne kurser:


OM  DSE's  ÅBNE  KURSER
 Tilbage