Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Værd at vide
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat
REGLER  FOR  TILMELDING  TIL  DSE's  KURSER

Udfyld venligst tilmeldingsblanketten tydeligt (maskinskrift eller blokbogstaver).
Tilmeldinger registreres i den rækkefølge de indløber. Når 8 har meldt sig til et
givet kursus, og betaling herfor er modtaget senest 3 uger før kurset, betrag-
tes holdet som oprettet. Ansøgere som har betalt modtager herefter skriftlig be-
kræftelse samt praktiske oplysninger om kurset. Hvert kursus udgør en økono-
misk enhed og aflyses, hvis der ikke er modtaget betaling for tilstrækkelig man-
ge deltagere, når tilmeldingsfristen er udløbet. Ved at betale i rette tid hjælper
du altså med til, at man undgår unødvendige aflysninger af kurserne.

Kursussekretariatet placerer dig i en rækkefølge, alt efter hvornår DSE har
modtaget din tilmelding, og du får herefter meddelelse om, at der er reserve-
ret plads til dig på holdet, eller (hvis der har meldt sig flere end der kan være
på holdet, normalt højst 18) at du er kommet på venteliste. Samtidigt modta-
ger Du et girokort, som skal være betalt senest fredagen som falder mindst
4 uger før kursusstart (medmindre andet aftales med DSE), da reservationen 
ellers annulleres, og din plads frigøres fx til ansøgere, der står på venteliste.
Kursusafgiften (som omfatter betaling for eventuelt enkeltværelse) kan også
sendes i check til DSE, poststemplet senest omtalte fredag.

Medmindre du har en plads reserveret, eller har truffet en særlig aftale med
DSE's kursussekretariat om betalingen, er indbetalt kursusafgift og tidspunk-
tet for DSE's modtagelse heraf afgørende for, om du vil få en plads på holdet.
De der betaler først, tildeles således straks en eventuel ledig plads, eller pla-
ceres forrest på ventelisten. Du risikerer ikke at få penge i klemme herved,
da kursusafgiften ved overtegning eller aflysning af kurset kan tilbagebetales
fuldtud.

Kurserne finder sted på DSE's kursusejendon, Vesterlien, som er indrettet
med 3 moderne og hyggelige lejligheder, hver med 3 komfortable 2-sengs væ-
relser. Ønsker du at sikre dig eget værelse, kan dette ske mod ekstrabetaling
(350 kr. ved 3-dages-kurser og 700 kr. ved 5-dages-kurser). Enkeltværelser
nedsætter imidlertid den mulige holdstørrelse, og antallet er derfor begrænset.

Undervisningen starter normalt 1430 på kursets første dag. Kommer man fra
Sjælland, kan man herved nå frem med et morgentog. Du vil måske finde det
behageligere at komme til Vesterlien aftenen før, hvad der normalt vil kunne
lade sig gøre mod en ekstrabetaling på kr. 250, som omfatter overnatning og
morgenmad. Du kan på denne måde være frisk og udhvilet, når kurset starter.
Overnatning forud for kurset (og ankomsttidspunkt), skal aftales i forvejen, en-
ten med kursussekretatiatet, eller med Vesterlien. Betaling herfor finder sted
på Vesterlien og indgår ikke i kursusafgiften.

Der er idag mange nemme og billige transportmuligheder fra Sjælland, både
med tog og med de mange hurtigfærger, der er kommet. Vær også opmærk-
som på de billige røde afgange med SAS fra Kastrup. Hurtigste forbindelse
fra Sjælland er med egen bil over Kattegat (fra Sjællands Odde til Århus eller
Ebeltoft) over Randers-Hobro-Aggersund. DSE udsender deltagerliste med
telefonnumre ca. 14 dage før kursus, og mange kursister aftaler fælles trans-
port.

DSE's kursussekretariat er altid villig til at vejlede dig telefonisk, fx om hvor-
dan ventelisten ser ud, og om de ikke så få muligheder der findes for nedslag
i kursusprisen. Mange ansøgere har fået kursus betalt af Arbejdsformidlingen,
og DSE bekræfter her gerne over for AF, at du er tilmeldt et bestemt kursus.
DSE's kursussekretariat kan træffe særlige aftaler, hvis du eller din forvaltning
uventet skulle få problemer fx med at betale inden 4-ugers-fristen.

Kursusafgiften tilbagebetales i sin helhed, hvis DSE har modtaget anmodning
herom, enten senest 4 uger før kursusstart, eller hvis kurset aflyses eller bli-
ver overtegnet. Ved aflysning eller overtegning udsendes meddelelse herom
senest 2 uger før planlagt kursusstart til de ansøgere, der har indbetalt kursus-
afgift. I stedet for tilbagebetaling kan det aftales, at kursusafgift eller deposi-
tum henstår til et senere kursus, eventuelt med en anden person som deltager.

Ved indbetaling anmodes du eller din forvaltning indtrængende om på girokort
eller check at give præcis oplysning om kursusnummer og -tid samt deltager-
navn(e). Er der iøvrigt noget i tilmeldingsproceduren, der står uklart for dig, må
du endelig rådføre dig med kursussekretariatet på telefon 70 20 20 55 (man-
dag, onsdag og fredag 0930-1130).


OBS: Du anbefales i egen interesse at understrege disse regler over for
din forvaltning, så din kursusansøgning kan behandles, uden at der op-
står misforståelser om tilmeldingsproceduren.Link: Hent pdf-udgave af ovenstående tilmeldingsregler