Forside
Kursusoversigt 
Om DSE's
kurser
Om Vesterlien
Kursusbeskri-
velser
Den proces-
orienterede
arbejdsform
Kort om DSE
Kursusvurde-
ringer
Kursusanmel-
delser
Rekvirerede
kurser
Tilmeldings-
regler
Tilmeldings-
blanket
DSE's kursus-
sekretariat


VÆRD  AT  VIDEDSE afholder dels åbne kurser (der er beskrevet i de mål- og indholds-
beskrivelser, du finder ved at klikke på "Kursusoversigt" eller "Kursus-
beskrivelser"
), som alle og enhver med tilknytning til social-, sundheds-
og undervisningssektoren kan søge, dels rekvirerede kurser (fx en per-
sonaleweekend), der er tilpasset en bestemt medarbejdergruppes behov,
og hvor tidspunkt, indhold, kursussted m.v. aftales i det enkelte tilfælde.

Åbne kurser giver værdifuld inspiration på tværs af faglige og regionale
tilhørsforhold. På rekvirerede kurser derimod kan konkrete problemer
på en arbejdsplads tages forpligtende op.

DSE har i særlige tilfælde mulighed for at give ansøgere til de alminde-
lige åbne kurser nedslag i kursusprisen.

Klik på nedenstående valgmuligheder, hvis du vil vide mere herom. 

OM  DSE's  ÅBNE  KURSER

OM  DSE'S  REKVIREREDE  KURSER